Persondatapolitik

Her kan du se, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har i forhold til vores beskyttelse af dine personlige oplysninger.


Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med vores services som for eksempel nyhedsbrev.

Når Nyborg Kommune modtager eller indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Vi skal blandt andet orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke særlige rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig.

Oplysningerne er alene til orientering, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Når vi modtager dine personoplysninger, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at oplysningerne behandles sikkert. Herved sikres, at oplysningerne ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesreglerne.

Du vil få mere præcise oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra de enkelte afdelinger, som du er i kontakt med.

Sådan behandler vi dine personoplysninger
Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre vores opgaver som kommune. Vi er eksempelvis nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din sag eller levere en ydelse til dig. Vi skal desuden opbevare dine oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb.


Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle dine oplysninger i videre omfang. Dette gælder uanset, hvor personoplysningerne stammer fra.


Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Dine personoplysninger stammer enten fra dig selv eller fra andre, herunder fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.


Eventuelle modtagere af dine personoplysninger
Alle ansatte i Nyborg Kommune har tavshedspligt, og vi videregiver kun fortrolige personoplysninger om dig, hvis vi i lovgivningen er forpligtet hertil, eller du har givet dit samtykke hertil.

I nogle tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved offentliggørelse af ikke-fortrolige oplysninger på vores hjemmeside med videre, ved udsendelse af pressemeddelelser og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som er eksterne leverandører, der bistår med drift og administration af vores it-systemer. Vores databehandlere må kun behandle data i overensstemmelse med de aftaler, som vi har indgået med dem og i overensstemmelse med vores instruktioner.


Opbevaring af dine personoplysninger
Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post.

Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Kommunens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler herom. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.


Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, følger af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven:

Behandlingen af dine personoplysninger er som hovedregel baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.
Hvis kommunen har modtaget følsomme personoplysninger om dig, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2.
Behandler vi oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8.
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
Ud over reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder der særlige regler om håndtering af personoplysninger på specifikke områder. Når der findes sådanne særlige regler, følger vi naturligvis også disse.

Når dine personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne. Det følger af reglerne, som er nævnt ovenfor. I modsat fald skal vi have samtykke. Vi skal for eksempel have et samtykke fra dig til at bruge et portrætbillede af dig på vores hjemmeside eller til at sende nyhedsbreve til dig.

Dine rettigheder
Ret til indsigt
Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Nyborg Kommune behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplysninger, Nyborg Kommune behandler, samt at de behandles lovligt.


Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Nyborg Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på.

Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder vi de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte personoplysninger tilføjes imidlertid sagen.


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.


Ret til at blive glemt
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset, da kommunen blandt andet er underlagt reglerne om notatpligt, journalisering og arkivering.

Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Nyborg Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Nyborg Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Nyborg Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.


Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et læsevenligt format og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.


Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse
Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse – herunder profilering – i tilfælde, hvor afgørelsen har en betydelig påvirkning for dig. En behandling eller afgørelse er automatisk, hvis der ikke er nogen fysisk person involveret.

Cookiepolitik
Læs her hvordan vi bruger cookies i Nyborg Kommune

Klage til Datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger her